Raamatupidamise kursused

Raamatupidamise kursustel on võimalik õppida ettevõtte raamatupidamise korraldamist, arvepidamist kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle ning aruannete koostamist vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele

Raamatupidamine on majandusarvestus, mis annab ettevõtjale ülevaate tema äris toimuvast ning siin on oluline roll just raamatupidaja korrektsel ja täpsel tööl, mis aitab analüüsida ettevõtte majandustegevust.

Raamatupidamise kursusi annab pikaajalise kogemusega koolitaja, tegevraamatupidaja ning finantsmajanduse ekspert Aino Vooro. Ta on koolitusi läbi viinud Vocos, Tartumaa Põllumajanduste Liidus ja Eesti Raamatupidajate Kogus. 2014. aastal valiti Aino Vooro Tartumaa aasta koolitajaks.

Raamatupidamise kursustel õpid

  • kajastama ostu-ja müügiarveid
  • pidama materiaalse ja immateriaalse põhivara ning varude arvestust
  • pidama palga-, puhkusetasude ja maksude arvestust
  • koostama ja esitama maksuaruandeid
  • koostama raamatupidamisbilanssi
  • kasutama raamatupidamise seadust, Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ning ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirja
  • koostama raamatupidamise aruandeid (majandusaasta aruannet, kasumi- ja rahavoogude aruannet) ning tegema järeldusi ettevõtte majandusliku tegevuse kohta.

Kutsu koolitaja Aino Vooro raamatupidamise kursust läbi viima või telli oma ettevõttele personaalne raamatupidamise koolitus!

Raamatupidaja koolitus koosneb kolmest moodulist:

I moodul

1. Majandusarvestuse olemus ja raamatupidamise meetodid.
2. Kontode kahekordne kirjendamine, liht- ja liitlausendite moodustamine.
2. Raamatupidamisbilanss- bilansikirjete sisu, seosed bilansi ja kontode vahel.
3. Varude arvestus ja kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
4. Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
5. Müügi- ja ostuarved, müügitulude kajastamine.
6. Palgaarvestus- palga maksustamine ja väljamaksmine, puhkustasude arvestamine.

II moodul

1. Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
2. Lühiajalised finantsinvesteeringud.
3. Põhivara arvestus – materiaalse põhivara soetamise eriliigid (laen, liising), varade sihtfinantseerimine, amortisatsioonimeetodid, hoolduste, remontide ja parenduste kajastamine, varade mahakandmine
4. Lühi- ja pikaajalised kohustused- laenude ja liisingute arvestus.
5. Ostu- ja müügireskontro- ebatõenäolise laekumise arvestus, nõuete liigitamine ja arvestamine.
6. Omakapital- osakapital ja aktsiakapital, nimiväärtus ja ülekurss,dividendid ja reservide arvestus.
7. Kasutus- ja kapitalirent.
8. Lähetus, sõiduauto kasutamise kord.
9. Erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud.

III moodul

1. Majandusaasta aruanne kui infoallikas.
2. Raamatupidamise aastaaruande põhi-aruanded ja lisad.
3. Kasumiaruande kaks skeemi.
4. Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil).
5. Omakapitali muutuste aruanne.